Ruszyła sprzedaż naszej najnowszej inwestycji Ogrody Ludwików! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
Polanasniadeckich.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.polanasniadeckich.pl zwana (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) ma charakter informacyjny, co znaczy, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera głównie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, gromadzonych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies i podobnych technologii oraz różnych innych narzędzi analitycznych.

Administratorem państwa danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Madison Development sp. z o.o. o nr KRS 0000827770, ul. Sienna 39 00-121 Warszawa, NIP 5252815684, REGON 385567524, biuro@madison-development.pl oraz nr tel. 605 32 56 55 oraz tel. 605 32 56 55, której administratorem strony jest Iwona Dąbrowska zwaną dalej „Administratorem” i będącą tym samym przedstawicielem właściciela Strony Internetowej.

Wszystkie dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Udostępnianie danych danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie przez użytkownika określonych danych wymaganych dla skorzystania z określonej funkcjonalności Strony – może spowodować brak możliwości skorzystania z tejże funkcjonalności (np. formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z określonej funkcjonalności udostępnianej na Stronie przez Administratora, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Za każdym razem zakres danych wymaganych do skorzystania z funkcjonalności Strony przedstawiony jest przez Administratora na Stronie Internetowej (np. przed wypełnieniem formularza kontaktowego).

Administrator przykłada szczególną staranność w celu ochrony danych, interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane dane zgodnie z prawem;

b. uzyskiwane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nieprzekazywane do dalszego przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami  

c. merytorycznie właściwe i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d. przechowywane we właściwy sposób oraz w takiej formie, która umożliwiają identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 

e. przetwarzane w w sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych osobowych.

Biorąc pod uwagę charakter, kontekst oraz zakres w tym również cele przetwarzania oraz ryzyko naruszania praw lub wonności osób fizycznych, Administrator odpowiedzialny jest wdrożenie właściwych środków ochrony, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest wymogiem do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do przedsięwzięcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest wymagane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów podjętych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem chwili, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora konieczne jest zaistnienie co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony Internetowej przez Administratora są ujawnione w kolejnym punkcie polityki prywatności – w stosunku do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Za każdym razem podstawa, cel i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie Internetowej.

Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na poniższych podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez Administratora na Stronie Internetowej (np. formularza kontaktowego)Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, takich jak np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego  Dane są archiwizowane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy z Administratorem, np. przez czas potrzebny do udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie przesłane formularzem kontaktowym.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do świadczenia usług Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez AdministratoraDane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze Strony Internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działaniaArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Strony InternetowejDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie InternetowejArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Stronie Internetowej celem poprawy funkcjonowania Strony InternetowejDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dla właściwego funkcjonowania Strony Internetowej niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług różnych podmiotów zewnętrznych. Administrator realizuje usługi z takimi podmiotami, które są w stanie zapewnić właściwe gwarancje wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało prawne wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie obbywa się w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator może przekazać dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe użytkowników Strony Internetowej mogą zostać przekazywane m.in. odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do wycofania takowej zgody w dowolnej chwili.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

,

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma zawsze prawo  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.